Επικοινωνία με τους φορείς

Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (Υ.ΜΑ.Θ.)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.)
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.)
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων (I.A.T.A.Π.)
Bulgarian Industrial Association (B.I.A.)
Bulgarian Management Association (B.M.A.)
Republic of Bulgaria Ministry of Economy and Energy (M.E.E.)
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)